ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562

ด้วยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 จัดทำสื่อประสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ในการนี้ ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์สื่อดังกล่าว และสถาบันโลกสีเขียว ได้เชิญชวนท่านหรือหน่วยงาน ร่วมค้นหา แนะนำและส่งผลงานที่ตรงตามคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา โดยสามารถดาวโหลด สื่อต่างๆ ได้ที่ ประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาข้อความประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย