สพป.ลพบุรี เขต ประชุมคณะกรรมฝ่ายจัดทำคลิป VDO วิพากษ์เพิ่มเติมความสมบูรณ์ของการจัดทำคลิปกิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 07.00-10.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมฝ่ายจัดทำคลิป VDO และคณะกรรมการฝ่ายจัดทำคลิปทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์เพิ่มเติมความสมบูรณ์ของการจัดทำคลิปกิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แจ้งให้หน่วยงานและสถานศึกษารณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมและมีระบบการคัดแยกขยะและแก้ไขปัญหาขยะในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 คลิป และสถานศึกษา จำนวน 3 คลิป จัดทำคลิปวีดีโอกิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อรายงานรัฐบาลและนำเสนอ สพฐ. ความยาวไม่เกิน 3- 5 นาที สำหรับอัปโหลดลงยูทูป โดยที่ประชุมได้มีการเสนอแนะในการปรับแก้ให้เกิดความสมบูรณ์และนำส่งที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562 เพื่อจักได้รวบรวมคลิปวีดีโอกิจกรรมการรณรงค์การจัดการขยะในสถานศึกษาและสำนักงานเขต จำนวน 4 คลิป ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต่อไป ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)