สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมกิจกรรม “ชาวลพบุรี แต่งไทยสายย่อ” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Sport for all 4.0)

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป. ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีและการศึกษาทางไกลฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการในกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวลพบุรี แต่งไทยสายย่อ” ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Sport for all 4.0) เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง พร้อมทั้งสนองนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ อีกทั้ง เป็นการรณรงค์ร่วมอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์การแต่งชุดไทยร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 โดยมี นายพีรพงษ์ นุชรักษ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ต่อประธานในพิธี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวเปิดกิจกรรมและลั่นฆ้องชัย เริ่มกิจกรรมโดยมีนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ประชาชนชาวลพบุรีทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ : รายงาน/นางดารณี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)