ผอ. สพม.แพร่ ประชุมวางแผนการใช้งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565

+++++วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม3 สพม.แพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณารายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำนวนเงิน 980,000 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เพื่อรองรับการให้บริการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป