การนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาฯ ในการจัดการศึกษา ของ สพม.เชียงใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมประเด็นการนำเสนอข้อมูล “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในประชุม “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป” ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เพื่อรายงานเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลฯ ข้อมูลพื้นฐานในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมข้อเสนอแนะ และความต้องการความช่วยเหลือ ต่อคณะกรรมาธิการศึกษาวุฒิสภาใช้เป็นข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

ภาพ/ข่าว ศน.ปฎิภาณ โรจน์รุ่ง