สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดหนองคาย

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุ สามเณรผู้รับทุนการศึกษา ตามระเบียบและแนวทางที่มูลนิธิฯ กำหนด และเพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีหน่วยงานที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิ ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบบคุมเข้มตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด