การประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายมานพ  ตรัยตรากุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน  ในการประเมินโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพ มีคุณธรรม ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 โรงเรียน โดยมูลนิธิไทยรัฐได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ตลอดปีการศึกษา 2560-2561 โดยให้โรงเรียนจัดการศึกษาตามรูปแบบและจุดเน้นของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมิน ซึ่งการประเมินครั้งนี้นำโดย นายวิเชน โพชนุกุล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ ดร.ปัญญา  แก้วกียูร ประธานกรรมการประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา       นายโรจน กฤษเจริญ คณะกรรมการประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยาและคณะ และได้รับเกียรติจากนายอำเภอทุ่งช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงอบ หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมเป็นกำลังใจและต้อนรับคณะกรรมการประเมิน