ดร. ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑

วันที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดต้นตาล อำเภอพนมสารคาม และได้บรรยายในหัวข้อ การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง โดยมีนางดวงใจ ชัยสิทธิ์  รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุน การสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ โดยมีนางสาวสุกัญญา แสงสุข รองศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้อำนวยการฝึก และมีกรรมการบริหารลูกเสือฉะเชิงเทรา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ และบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม  ในการจัดอบรใในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และความร่วมมือของจากคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและน้อมนำไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ คน