ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับฟังประชุมเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562)

24 ม.ค. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมรับฟังประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562) โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รมช.ศธ. เป็นประธาน และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของยุทธศาสตร์พระราชทานนี้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) มีหัวหน้าส่วนและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมรับฟังอย่างหนาแน่น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

ภาพ         ประชาสัมพันธ์ จชต.
ข่าว          มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน    ฟูซียะห์  มาแจ
www.pattani3.go.th