ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 อำเภอโพธิ์ตาก

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ในการเปิดเรียนและการดำเนินการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ ON-Line ของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในการนี้ได้เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 12 อำเภอโพธิ์ตาก ทั้งนี้ได้มอบนโยบายการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเคร่งครัด