การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ( ยโสธร เขต 1 เกมส์ )

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 ( ยโสธร เขต 1 เกมส์ ) ปีการศึกษา  2561 ในวันที่  25 มกราคม 2562  ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร สวนพญาแถน  การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับนักเรียน  2  ระดับ  คือ กลุ่มนักเรียนประถมศึกษา (อายุไม่เกิน12 ปี)  และกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา (อายุไม่เกิน 15 ปี)  ที่กำลังเรียนเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1   จำนวน  192  โรงเรียน  มีกีฬาที่แข่งขัน คือ ฟุตบอล   วอลเลย์บอล  เซปัคตะกร้อ  เปตอง   และกรีฑา  แบ่งการแข่งขันออกเป็น  3  ระดับ  คือ การแข่งขันระดับเครือข่าย  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่  10-28  ธันวาคม 2561 จำนวน 19 เครือข่าย เพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละเครือข่ายในกีฬาแต่ละประเภทเข้าแข่งขันในระดับโซน          การแข่งขันระดับโซน  จัดการแข่งขันระหว่างวันที่  2-15 มกราคม 2562  แบ่งออกเป็น  8  โซน  ได้แก่  โซนเมือง 1  โซนเมือง 2  โซนเมือง 3  โซนคำเขื่อนแก้ว 1   โซนคำเขื่อนแก้ว 2    โซนมหาชนะชัย 1   โซนมหาชนะชัย 2 และ โซนค้อวัง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการออกกำลังกายของนักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้าน การทำงาน  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  รู้รักสามัคคี  มีระเบียบวินัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  ความอดทน  การเคารพกฎกติกา มารยาท  สนองกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่สถานศึกษาต้องจัดให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม ตามความถนัดและความสนใจ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผู้เรียน สร้างโอกาสและพัฒนาทักษะทางการกีฬาให้กับผู้เรียน  ให้สู่ความเป็นเลิศ  สามารถสร้างชื่อเสียง  ความภาคภูมิใจให้กับตนเอง  สถานศึกษา  ประเทศชาติ  และหากมีความสามารถสูง สามารถยึดเป็นอาชีพ สร้างรายได้ที่ดีได้