สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรม “รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษา”

วันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้มอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน และสถานศึกษาทุกแห่ง “สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมใจรณรงค์ ปกป้องธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ พิชิตขยะชนะอย่างยั่งยืน” นโยบายใช้กระเป๋าผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก การนำปิ่นโตใส่อาหารมารับประทาน นำภาชนะใส่อาหารที่มาจำหน่ายในสำนักงาน เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  ลดการเกิดขยะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทำให้ขยะเหลือน้อยที่สุด และการจัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน ตามหลักการ 3Rs Reduce Reuse และRecycle ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดแยกถังขยะจำนวน ๔ ถังได้แก่ ถังขยะอันตราย ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป และถังขยะเปียก โดยการแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบดูแล รักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ของสำนักงานให้ร่มรื่นน่าอยู่ และปลอดขยะ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานมีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี สร้างจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข พร้อมทั้งเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มารับบริการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงเรียนในสังกัด