สพม.15 จัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกBest Practice โรงเรียนส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติ ดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการประกวดคัดเลือกBest Practice โรงเรียนส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติ ดีเด่น ประจำปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ปลูกฝังค่านิยมหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
โดยนายวีรวัฒน์ คงพิน รักษาราชการแทนผอ.สพม.15 มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินคัดเลือกBest Practice โรงเรียนส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สู่การปฏิบัติ ดีเด่น พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่ส่งผลงานนำเสนอ การจัดกิจกรรม Best Practice การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่เข้ารับการประเมิน ประกอบด้วย โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” โรงเรียนสตรียะลา โรงเรียนนราธิวาส โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ณ ห้องธารทองสวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส