สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง

วันที่ 25 มกราคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพป่าพรุในการทำหน้าที่กักเก็บคาร์บอน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำหรับพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกและเป็นระบบนิเวศน์ที่ให้บริการและปรับปรุงวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น จำนวน 36 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บุญธรรม เทิดเกียรติชาติ เป็นวิทยากร ให้ความรู้วิถีคน วิถีพรุ ในมุมมองนักการศึกษาวัฒนธรรม และ นางปานทิพย์ พอดี ณ โรงแรมตะมาลี จ.นครศรีธรรมราช
ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการ ที่ทำให้โรงเรียนในพื้นที่พรุควนเคร็ง ในสังกัด สพป.นศ.3 ได้ร่วมทำกิจกรรม และนำความรู้ไปจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การจัดการเรียนการสอนต่อไป