สพป.นภ.2ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อถอดบทเรียนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมา ระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงและเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ซึ่งมี ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมการอบรม และมีศึกษานิเทศก์ สพป.นภ.2 เป็นที่ปรึกษา ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1727770840947264