งานนิทรรศการวิชาการ “TPN 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ธ่ีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 “TPN 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยมีนายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดยมีรายละเอิียดดังนี้ เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รวมไปถึงประชาสัมพันธ์โรงเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรภายนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันมี 74 ห้องเรียน มีนักเรียน 3,227 คน โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวของพระราชบญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะกระบวนการคิด สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ รักความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหา เผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้เพื่อใช้แก้ปัญหา ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้แต่ละกลุ่มสาระอย่างสอดคล้องสมดุลกัน และในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ส่งเสริมให้เกิดความคิดตลอดจนนำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาของประเทศ โดยในนิทรรศการจัดแบ่งออกเป็น 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านเปิดโลกทางภาษา หมู่บ้านก้าวหน้าทางความคิด หมู่บ้านล้ำเลิศสิ่งประดิษฐ์ และหมู่บ้านบูรณาการชีวิตด้วยนวัตกรรม อีกทั้งยังมีนิทรรศการของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม Open House เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โรงเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงที่จัดขึ้นบริเวณใต้อาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และนิทรรศการของเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งเป็นกาประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน ซึ่งงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและบุคลากรทุกฝ่่ายเป็นอย่างดียิ่ง