ผอ.สพป.กระบี่ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย อำเภอคลองท่อม เยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ของโรงเรียน  และให้คำแนะนำปรึกษากรณีกองทัพสหรัฐอเมริกา ทีมคอบร้าโกลด์ (Cobra Gold) ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกทางทหารระหว่างกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพไทยร่วม 60 1นาย จะก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) และใช้พื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่พำนัก ช่วงเดือนธันวาคม 2564-กุมภาพันธ์ 2565 ได้เน้นย้ำในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  โดยนางสาวนิภา  การประกอบ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย พร้อมคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

จากการลงพื้นที่  พบว่าโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนเพียง 45 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  7   คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  โดยมีนักเรียนที่ประสงค์เรียนแบบ Onsite 80% และอีก 20% เรียนแบบ Online และ Onhand ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง  ใช้ระบบการมีส่วนร่วมจากชุมชนในท้องถิ่นและผู้ปกครองนักเรียน  และโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด ได้ฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อม ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาด และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม