ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 มกราคม 2562  >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยนาท และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ก่อนวาระการประชุมฯ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้มอบรางวัล ให้กับเยาวชน โดยการคัดเลือก เด็กประพฤติดี มีค่านิยม ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้การอนุรักษ์ และสืบทอดงานศิลปะ วัฒนธรรม ตามแนวพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ให้แก่เด็กเยาวชนประจำปี 2562 เพื่อเข้ารับรางวัลเด็กประพฤติดี มีค่านิยม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้จังหวัดชัยนาทมีนักเรียนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 12 คน และได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์ของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย มีความประพฤติดีและมีจิตอาสาเป็นที่ประจักษ์ มีค่านิยมที่ดีในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักค่านิยม 12 ประการ มีส่วนร่วมกิจกรรมหรือมีผลงานด้านอื่นๆทางศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม อย่างชัดเจน และเป็นรูปประธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น และต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยมประจำปี พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดชัยนาท จำนวน 1 คน ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากนายวีระ โรจน์ชนะพจน์รัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 คือ นายวงศธร สมศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท อีกจำนวน 7 ราย คือ 1. เด็กชายพศวีร์ ภักดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2. เด็กหญิงธนาภา แสงอรุณ โรงเรียนเทพรัตน์  3. นายชูชีพ เพชรประดิษฐ์ โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 4. เด็กหญิงศุภิสรา ไกยบูลย์ โรงเรียนวัดพระยาตาก 5. เด็กหญิงธันยพร นาใจศุภพล โรงเรียนวัดพระยาตาก 6. เด็กชายกฤชณรงค์ ลาภหงส์ทอง โรงเรียนวัดนมโฑ 7. เด็กชายสรยุทธ สุขหนู โรงเรียนบ้านสะพานหิน