สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรม “การอบรมค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2562”

สพป.หนองคาย เขต 1 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม “ค่ายทักษะชีวิต ประจำปี 2562” ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง ณ ห้องประชุม อเนกประสงค์ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้ตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด และเพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำของนักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำหรับผู้เข้าอบรมครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนแกนนำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำนวน 28 โรงเรียน โรงเรียน ละ 4 คน รวมทั้งหมด 112 คน