ผอ.สพม.37 ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 สำหรับสนามสอบ จ.น่าน

+++วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจสำหรับเตรียมการจัดการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จำนวน 9 สนามสอบ ณ ศูนย์สอบย่อยโรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน

+++และในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์สอบย่อย สนง.ประสานงานฯ สพม.37 ประจำจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับสนามสอบจำนวน 9 สนาม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย