สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   สำหรับหัวหน้าสนามสอบ   เลขานุการสนามสอบ  กรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ   โดยมีสนามสอบชั้นประดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒๖  สนามสอบและระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จำนวน  ๑๕  สนามสอบ   กำหนดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่   ๒-๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒