สพป.กระบี่ จัดพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปี 2562  แก่โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน  จำนวน 49 โรงเรียน จากโรงเรียนในอำเภอเมืองกระบี่  11 โรงเรียน  อำเภอเหนือคลอง  14 โรงเรียน อำเภออ่าวลึก 7 โรงเรียน  อำเภอคลองท่อม 6 โรงเรียน  อำเภอเขาพนม 5  โรงเรียน   อำเภอเกาะลันตา และอำเภอลำทับ อำเภอละ 3 โรงเรียน  โดยมีนางปิยวรรณ  ตันติธนอมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูปฐมวัย ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงาน พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด และเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในรุ่นต่อไป

                ทั้งนี้  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำร่องโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นจ้อย ประเทศไทยมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยให้มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยี  โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยส่งโครงงานการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับการประเมินตามรอบปีที่กำหนด  โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจะได้เข้าร่วมรับตราพระราชทานตามที่ สพฐ.จัดให้ในทุก ๆ ปี  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 9 รุ่น รวมทั้งสิ้น 190 โรงเรียน  แต่เนื่องจากระยะ 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ สพฐ.ไม่สามารถจัดพิธีรับตราพระราชทานให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในรุ่นที่ 3 รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 9 และรุ่นที่ตกค้างในปีการศึกษา 2562 ได้  จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัดพิธีมอบตราพระราชทานให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยในปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 49 โรงเรียน และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมรับตราพระราชทานทุกโรงเรียน