ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ออกเยี่ยมติดตามการติว O – Net ของกลุ่มโรงเรียนเบญจภาคี

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมติดตามการติว O – Net  การจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเบญจภาคี  ได้แก่โรงเรียนบ้านไร่ ,โรงเรียนบ้านสาวแล, โรงเรียนบ้านโพนทอง, โรงเรียนบ้านโพธิ์ตากและโรงเรียนบ้านน้ำทอน   ณ  โรงเรียนบ้านสาวแล อำเภอโพธิ์ตาก  จังหวัดหนองคาย   O-NET (Ordinary National Educational Test)  คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีนี้ มีการกำหนด การทดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562