สพป.ชัยนาท ร่วมเปิดโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท

วันที่ 30 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 โดย อาจารย์สุริ อุปมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 กรมสุขภาพจิต คณะผู้เข้ารับการอบรม ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานและวางแผนระบบเฝ้าระวังปัญหาความฉลาดทางสติปัญญา และระบบดูแบช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้สามารถดำเนินงานดูแลนักเรียน และสามารถเฝ้าระวังปัญหาดังกล่าวในนักเรียนได้ พร้อมส่งต่อระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพ  ณ แฟนตาซีรีสอร์ท