สพป.ชัยนาท ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมสอบ O-NET

วันที่ 30 มกราคม 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่จะดำเนินการสอบ ในวันที่  2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท