สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจรับแบบทดสอบ O – Net และ NT

วันพฤหัสบดีที่ 31  มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมนายมติชน  มูลสูตร รองผอ.สพป.นค.1 นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.นค.1 ศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้รับผิดชอบ ได้ตรวจรับ แบบทดสอบ  O – Net และ NT  ณ  ห้องประชุม ศูนย์การเรียนรู้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1    O-NET (Ordinary National Educational Test)  คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีนี้ มีการกำหนด การทดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ได้ตรวจรับแบบทดสอบแล้ว อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย  มีมาตรฐานดี ทุกชุด