สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเรียนรวมโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 (เวลา 13.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานการประชุมชี้แจงแผนการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้นักเรียน ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ โดยมี นายมนูญ รักดี และ นายรณฤทธิ์ อริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (รอง ผอ.สพป.นศ.3) และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต 2 สพป.นศ.3