“สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมชี้แจงความพร้อมการสอบ O-NET ”

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมชี้แจงความพร้อมการสอบ O-NET โดย ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่จะดำเนินการสอบ ในวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์สอบ หัวหน้าสนามสอบและเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำสนามสอบ ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔