สพม.32 (บุรีรัมย์) ขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 7 หน่วยงานหลัก

สพม.32 (บุรีรัมย์) ขับเคลื่อนโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ 7 หน่วยงานหลัก

เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 32 (บุรีรัมย์) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( Memorandam  of understanding :MOU ) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ประธานพิธีลงนาม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ร่วมกับ 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่  1. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  2.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  3.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 4.สำนักงานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  5.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์  6.วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์  7.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์

นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ กล่าวว่า สพม.32 มีความตระหนักในด้านการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีภารกิจการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนมีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เติบโตเป็นพลเมืองดี จึงให้ความสำคัญโดยที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแม้แต่คนเดียว ให้ได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการมีงานทำในศตวรรษที่ 21  เมื่อวันที่ 19 กันยายน นี้