MOU การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ สพป.สงขลา เขต 3

วันที่ 31 มกราคม 2562  เวลา 13.30  น  นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 พร้อมบุคลากร สพป.สงขลา เขต 3 ทุกคน ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลง MOU การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ของ สพป.สงขลา เขต 3 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดของบันทึกข้อตกลงฯฉบับนี้ เช่น จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท จำนวน 4 ประเภท คือสำหรับใส่ขยะมูลฝอยทั่วไป สำหรับใส่ขยะเปียกเศษอาหาร สำหรับใส่ขยะมูลฝอยรีไซเคิล สำหรับใส่ขยะอันตรายหรือมูลฝอยที่เป็นพิษ ให้ความรู้กับบุคลากรในสำนักงานในการดำเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จัดให้มีกล่องสำหรับใส่กระดาษพร้อมทิ้ง ให้บุคลากรภายในสำนักงานคัดแยกขยะของตนเอง และนำขยะที่คัดแยกแล้วใส่ถุงดำ กรณีจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารเที่ยงงดใช้โฟมและ ขวดน้ำพลาสติกในการประชุม ใช้แก้วน้ำแทน คัดแยกขยะทุกครั้งก่อนใส่ถังขยะ หากจำเป็นต้องใช้ให้ใช้ภาชนะที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กล่องชานอ้อย  เมือเสร็จกิจกรรมให้คัดแยกขยะทุกครั้งก่อนใส่ภาชนะบรรจุขยะตามประเภท เป็นต้น