สพฐ. จับมือ สว. ลงนามบันทึกข้อตกลงสร้างเครือข่ายเผยแพร่ความรู้การเมืองการปกครองสู่เยาวชน


นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวุฒิสภา สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้ร่วมลงนาม เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ อาคารรัฐสภา 2 ห้อง 113


สพฐ. และ สว. ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในสถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต

จึงได้จัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวุฒิสภา ให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถาบันการศึกษาภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเสริมสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงเป็นต้นไป

วุฒิภัทรภาพ/อัจฉรา ข่าว