ผอ.สำนักอำนวยการ สพฐ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6

วันที่ 31 มกราคม 2562 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6 พร้อมกล่าวบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 80 คน โดยมี พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พลตรีมนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ให้การต้อนรับ ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประทศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.)หรือสจว.สพฐ.รุ่นที่ 6 ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอบรมโดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ มีระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รวม 4 เดือน

โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการระดับผูอำนวยการโรงเรียนโดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการโรงเรียนสุจริตทั่วทุกภูมิภาค


การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนสุจริตมีจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่องานของตนเองที่รับผิดชอบ รวมทั้งสามารถเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟ้น เพื่อร่วมมือกันปฏิบัติงานนำไปสู่ความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป


สำหรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงฯ เป็นสถาบันที่ประสิทธิ์ประศาสน์วิทยาการด้านการปฏิบัติการข่าวสาร กำลังอำนาจของชาติ และวิชาผู้นำ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2498 เรียกว่า โรงเรียนสงครามจิตวิทยา และพัฒนาการมาเป็น สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง มีนักศึกษาจากทุกภาคส่วนเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสถาบันมาแล้ว กว่า 9,000 คน โดยปัจจุบัน เปิดการอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง การอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับ สพฐ. ซึ่งอบรมมาแล้ว 5 รุ่นจนถึงรุ่นที่ 6 ในปัจจุบันนี้

วุฒิภัทร ภาพ/อัจฉรา ข่าว