100 ปี สารภีนิทรรศน์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “100 ปี สารภีนิทรรศน์” (Open House) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนและแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และนำเสนอผลงานนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ทุกระดับชั้น และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการวิชาการและการนำเสนอผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแนะแนวการศึกษาต่อ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงดนตรี การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนและการนำเสนอผลงานนักเรียนจากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ทุกฝ่าย รวมไปถึงความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดอำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง