โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทโรงเรียนนครหลวง อุดมรัชต์วิทยาและมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เดินทางไปร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” และ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง พระมหากษัตริย์ พ่อขอแผ่นดิน โดยมีนายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวถึงเป้าหมายของกิจกรรมดังนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเรียนรู้เกี่ยวกับพระปณิธานและพระจริยวัตรในการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยของโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาล 10) และบทบาทของสถาบันพระมหากษิตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทย และเพื่อให้นักเรียนตระหนักและนำหลักการและวิธีการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชการลที่ 9 มาเป็นพื้นฐานในการเรียนและการพัฒนาตนเองและร่วมกัน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนผนึกกำลังทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนไทยให้มีอุดมการณ์และเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาสังคมไทยให้มีคุณธรรม รวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างพลังทางสังคมคนรุ่นใหม่ในการสร้างสังคมไทย มีจิตสาธารณะปราศจากการประพฤติผิดมิชอบ ในวงการต่าง ๆ ส่งผลให้ประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จะดำเนินการ จำนวน 3 วัน ได้แก่ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 160 คน