สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นิเทศ ติดตามประเมินผล โรงเรียนธนาคารออมสิน(โรงเรียนคุณภาพชุมชน)

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตรวจราชการ นิเทศ ติดตามประเมินผล #โรงเรียนคุณภาพชุมชน

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ดร.วรลักษณ์ จันทร์ผา รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศ และ บุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจราชการ นิเทศ และติดตามประเมินผล โรงเรียนธนาคารออมสิน (โรงเรียนคุณภาพชุมชน) โดยมี นายสุรชัย แคลนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการจัดการศึกษา

ในการนี้ โรงเรียนธนาคารออมสินได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” แห่งแรก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในปี 2564 โดยมีโรงเรียนในเครือข่าย 7 โรงเรียน คือ 1.โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 2.โรงเรียนบ้านดอนสง่า 3.โรงเรียนบ้านดอนสำนัก 4.โรงเรียนบ้านวังยาว 5.โรวเรียนบ้านดงไม้งาม 6.โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 7.โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ ทั้งนี้โรงเรียนธนาคารออมสิน เป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพชุมชน เป็นการดำเนินการตามนโยบายของของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาและแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จำนวนเด็กผู้เรียนมีอัตราการเกิดลดลง โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น เกิดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา เด็กหรือเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา นโยบายการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพชุมชนจึงมีการผลักดันให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้พิจารณาโรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อมทุกด้าน อาทิเช่น อาคารเรียน ที่ทันสมัย มีการแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยี และ นวัตกรรม พร้อมด้วยมีครูเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีบุคลากรสนับสนุน โรงเรียนธนาคารออมสิน ตั้งอยู่ เลขที่ 555 หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนมีที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางชุมชน และงบประมาณจัดการศึกษามีเพียงพอ เป็นโรงเรียนที่ศักยภาพมีความเหมาะสม และสอดคล้องตามนโยบายครอบคลุมทุกด้าน ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง และ ผู้เรียนเพื่อการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ