ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการประเมินการวัดความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” ต้นแบบ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการวัดความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนา “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” ต้นแบบ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ภายใต้แนวคิด Kick off ๘ ทิศทางการบริหารจัดการ ปีกุน ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวทาง กิจกรรม การดำเนินงานขององค์กรคุณธรรมให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง การดำเนินงาน สรุปรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร  และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม” ต้นแบบ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒