Teams For Education

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการ TFE(Teams For Education ) ระดับภาค ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม เพื่อให้ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด เป็นศูนย์กลางข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด และระดับภาค และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/แนวทางการพัฒนานักเรียน ที่คะแนน O-NET แต่ละวิชาต่ำกว่าเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ให้เพิ่มขึ้น