ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กำหนดสนามสอบ จำนวน ๑๙ สนามสอบ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๑๓ สนามสอบ ซึ่งการดำเนินการสอบทุกสนามสอบคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบเป็นไปตามกฎระเบียบที่ สทศ. กำหนด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม ในการนี้ได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการจัดสอบด้วย