ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1   นายสุริยันต์ มิ่งขวัญ  นายวิทย์ ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป. พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)  ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อนุบาลยโสธร บ้านเขื่องคำ บ้านขุมเงิน บ้านหนองคู หนองทองหลางโนนกุง บ้านนาสะไมย์ บ้านสิงห์  ให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 และติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบที่สนามสอบ  ซึ่ง สพป.ยโสธร เขต 1 มีสนามสอบระดับ ป.6 จำนวน 21 สนามสอบ นร.เข้าสอบ 3,041 คน ระดับ ม.3 จำนวน 17 สนามสอบ นร.เข้าสอบ 1,319 คน    ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562  ซึ่งพบว่าการดำเนินการของศูนย์สอบทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่ประการใด ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ได้ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ส่งผลให้การจัดสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกศูนย์สอบ  รวมทั้งคณะครูที่รับผิดชอบรับ-ส่งนักเรียนมายังศูนย์สอบ และดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ทำให้เห็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้เกี่ยวข้องทุกคน