ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (O-net)

วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ประธานศูนย์สอบ สพป.หนองคาย เขต 1พร้อมด้วย
นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ รองผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (Ordinary National Education Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำโมง สนามสอบโรงเรียนบ้านว่าน สนามสอบโรงเรียนร่วมมิตรวิทยาและสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ สนามสอบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 สนามสอบโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์และสนามสอบโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  ณ สนามสอบเพื่อให้การดำเนินการทดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการทดสอบ และนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ ในครั้งนี้