ผอ.สพป.ชัยนาท ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์  2562 โดยศูนย์สอบ สพป.ชัยนาท มีโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ จำนวน 35 สนามสอบ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  22 สนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  13  สนามสอบ  >>>  ในการนี้ นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบและนักเรียน ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3  และติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (องค์การมหาชน) สทศ กำหนด ด้วยความโปร่งใส พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมทั้ง 35 สนามสอบ ผลการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย