สพป.ขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET

ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ O-NET และ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ซึ่งเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการสอบ  และนักเรียนที่เข้าสอบ