สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 08.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งทำการสอบO-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 / O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มีทั้งหมด 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบดังนี้

– เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลท่าวุ้งลพบุรี อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

– เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

– เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

– เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

– เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี

– พร้อมกล่าวทักทายและพูดคุยกับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานสนามสอบ ตัวแทนสนามสอบ กรรมการสนามสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)