ผอ. สพม.37 ออกตรวจเยี่ยมการจัดสอบ ONET ปีการศึกษา 2561

+++++นายประสิทธิ์  อินวรณณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม.37 ประธานศูนย์สอบสพม.37 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนที่จัดเป็นสนามสอบในจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 สนามสอบ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ จำนวน 5,222 คน โดยแบ่งเป็นห้องสอบนักเรียนปกติ 184 ห้อง ห้องสอบนักเรียนพิเศษ 3 ห้อง รวม 187 ห้องสอบ สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) เพื่อเป็นการทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551