สพป.ลพบุรี เขต 1>ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 08.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นางมาลี  สืบกระแส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Ordinary National Educational Test) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่มีสอบทั้งหมด 4 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ณ สนามสอบดังนี้

– เวลา 07.30 น. ณ อาคารศึกษาธิการภาค 2 อ.เมือง จ.ลพบุรี

– เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

– เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสระเตย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

พร้อมกล่าวทักทายและพูดคุยกับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานสนามสอบ ตัวแทนสนามสอบ กรรมการสนามสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน…- พร้อมกล่าวทักทายและพูดคุยกับหัวหน้าสนามสอบ ผู้ประสานงานสนามสอบ ตัวแทนสนามสอบ กรรมการสนามสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ..นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)