สพป.ยะลา 3 จัดทดสอบ O-NET 10 สนาม ผอ.ลงพื้นที่ส่งกำลังใจเต็มที่.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดสอบขึ้นนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือ สทศ. เป็นผู้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อวัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียน ทั้งนี้คะแนนสอบ O-NET ยังสามารถนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อได้โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้
นายโกมุท รุยอ่อนรองผอ.สพป.ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประธานศูนย์สอบ เปิดเผยว่า สำหรับศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 มีจำนวนสนามสอบทั้งสิ้น10 สนามสอบ แยกเป็นสนามสอบระดับประถมศึกษาจำนวน 7 สนามสอบ มีห้องสอบ จำนวน 49 ห้อง และสนามสอบระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3 สนามสอบ มีห้องสอบ จำนวน 21 ห้องสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 และจะประกาศผล ป.6 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ม.3 ประกาศผลวันที่ 26 มีนาคม 2562
นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป. ปฎิบัติหน้าที่ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวว่าจากการลงตรวจเยี่ยมสนามสอบในสังกัดพบว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดำเนินการจัดการทดสอบเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำกนด นอกจากนี้การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานจัดสอบขึ้นโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ.นี้ เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรียนและโรงเรียนสังกัดต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และใช้คะแนนที่นักเรียนระดับชั้นต่างๆนำไปใช้ในการสมัครเข้าเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้น เช่น นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ต้องใช้คะแนน O-NET สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม. 4 ตามที่ร.ร.ได้กำหนดมาตรฐานการรับนักเรียนต่อไป

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ