สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ชัยนาท นำโดย ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมรอง ผอ.สพป.ชัยนาท เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมเคารพธงชาติ  สวดมนต์  เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกัน และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต พร้อมยืนสงบนิ่ง ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต กิจกรรมนี้ สพป.ชัยนาท ปฏิบัติทุกวันจันทร์ ในสัปดาห์แรกของเดือน