การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อนุศาสตร์  สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหารสถานศึกษา  สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สังเคราะห์รูปแบบการใช้และการเผยแพร่ สนับสนุนให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ สำหรับการประเมินตนเองทั้งก่อนและหลังการใช้งาน อันจะนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูและส่งผลต่อการนำไปใช้บูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่สามารถรองรับและเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป มีผู้เข้าอบรมและวิทยากร จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านโคก