สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดสอบทางกการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2561

วันที่ 2–3 กุมภาพันธ์ 2562 / น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 นายภาณพ แจ้งพลอย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ได้ออก
ตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสนามสอบ ทุกท่านที่ได้ร่วมกัน
จัดการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกสนามสอบ