ดร. ดุจดาว โตบางป่า ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการติดตามประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้ที่ ๑) http://www.obectvonline  ๒) ๓) http://www.facebook.com/obectvonline